Return to flip book view

Nuno - Arpeggia

Page 1

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 1 00Ex. 144&ûfûûû˙ùT T T TùTùT T T TùTùœRÔœ+œœœ+œœœœœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœœœ+œœœœ+œœœ10 17 10 1217 9 1215 8 15 1 2 812 1 7 1 2 912 17 10 1217 9 1 215 8 1 5 1 2 812 1 7 1 2 912q = 1 00Ex. 244&###fûû3 33 33 3 3 3333 33 3˙T T T TùTùT T T T TùT T Tœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ14 7 914 6 912 5 9 12 9 59 14 9 67 1 4 7 914 6 9 1 4 6 912 5 9 12 9 59 14 9 614 7 9 1 4 7 9 7

Page 2

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 1 00Ex. 3356744&###fAûûEû3 33 33 33 333333 33 3˙T T T T TùTùT T T T T TùT T T&###BûûF©û3 33 33 33 33 3333 33 3T T T T TùTùT T T T T TùT T T&###C©ûû3 33 33 33 3T T T T TùTùT&###Dû ûT T T T TùT T T T Tù&###Eûû8vaT T T TùTùT T T Tœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœœ+œœ œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ14 7 914 6 9 14 6 912 5 9 12 9 59 16 9 67 1 6 7 914 7 914 6 9 1 4 6 912 5 9 12 9 59 1 4 9 614 7 9 14 7 9œ+œœœ+œ#œœ+œœœ+œœ#œ+œœœœ+œœœœ+œœ œ+œœœ+œ#œœ+œœœ+œœ#œ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ16 9 1116 8 11 16 8 1114 7 11 14 11 711 16 11 89 16 9 1116 9 1116 8 11 16 8 1114 7 11 14 11 711 16 11 816 9 11 16 9 11œ+œœ#œ+œnœœ+œœœ+œœnœ+œœœœ+œœœœ+œœ18 11 1318 10 13 18 10 1 316 9 13 16 13 913 18 13 1011 18 11 1 3œ+œnœœ+œ#œœ+œ#œ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ+œœœœ+œœœ19 12 1419 11 1417 14 17 1 4 1014 19 14 1112 19 12 1419 11 1417 14 17 1 4 1014 19 14 1112œ+œœœ+œœœ+œœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œ œ+21 14 1621 13 1619 16 19 16 1 216 21 16 1 314 21 14 1621 13 1616 1 2 24

Page 3

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 1 00Ex. 3356744&###fAûûEû3 33 33 33 333333 33 3˙T T T T TùTùT T T T T TùT T T&###BûûF©û3 33 33 33 33 3333 33 3T T T T TùTùT T T T T TùT T T&###C©ûû3 33 33 33 3T T T T TùTùT&###Dû ûT T T T TùT T T T Tù&###Eûû8vaT T T TùTùT T T Tœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœœ+œœ œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ14 7 914 6 9 14 6 912 5 9 12 9 59 16 9 67 1 6 7 914 7 914 6 9 1 4 6 912 5 9 12 9 59 1 4 9 614 7 9 14 7 9œ+œœœ+œ#œœ+œœœ+œœ#œ+œœœœ+œœœœ+œœ œ+œœœ+œ#œœ+œœœ+œœ#œ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ16 9 1116 8 11 16 8 1114 7 11 14 11 711 16 11 89 16 9 1116 9 1116 8 11 16 8 1114 7 11 14 11 711 16 11 816 9 11 16 9 11œ+œœ#œ+œnœœ+œœœ+œœnœ+œœœœ+œœœœ+œœ18 11 1318 10 13 18 10 1 316 9 13 16 13 913 18 13 1011 18 11 1 3œ+œnœœ+œ#œœ+œ#œ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœ+œœœœ+œœœ19 12 1419 11 1417 14 17 1 4 1014 19 14 1112 19 12 1419 11 1417 14 17 1 4 1014 19 14 1112œ+œœœ+œœœ+œœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œ œ+21 14 1621 13 1619 16 19 16 1 216 21 16 1 314 21 14 1621 13 1616 1 2 24

Page 4

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 1 00Ex. 43544&bbbfûûûû∑3 3˙T T T TùTùT T T TùTù&bbbûûûû∑3 3T T T TùTùT T T TùTù&bbb∑3 3T T T TùTùT T T TùTùœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ17 10 1 217 8 1215 8 11 15 11 812 17 12 810 17 1 0 1 217 8 1215 8 11 1 5 11 812 17 12 810œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ17 10 1217 8 1215 8 11 1 5 11 812 1 7 12 810 17 10 1117 8 1 215 8 11 1 5 11 812 17 12 810œ+bœœbœ+œœœ+bœœœ+œœœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ16 10 1117 8 1114 8 11 14 11 811 17 11 810 16 10 1117 8 1114 8 11 14 11 811 17 11 810

Page 5

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.com™™™™q = 90Ex.523™™™™444&####ûfEû û7˙ùT T TùT T T T TùT&####Bû ûT T T TùT T T T TùT T&####C©‹û ûT T T TùT T T T TùT&####Aû ûT T T TùT T T T TùTœœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ14 1621 1 3 1619 12 1 6 19 16 1216 21 16 1321 1 4 1621 1 3 1619 12 1 6 19 16 1216 21 16 13œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ21 1 4 1621 1 3 1 619 12 1 6 19 16 1216 21 1 6 1321 1 4 1621 1 3 1 619 12 1 6 19 16 1216 21 1 6 13œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ18 11 1318 9 1316 9 12 16 12 913 18 1 3 918 11 1318 9 1316 9 12 16 12 913 18 1 3 9œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ19 1 2 1419 11 1417 10 14 17 14 1014 19 14 1119 1 2 1419 11 1417 10 14 17 14 1014 19 14 11

Page 6

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 90Ex. 623444&fû û˙T T T TùT T T T TùT&û ûT T T TùT T T T T TùT&û ûT T T TùT T T T TùT&û ûûÍÍÍÍÍÍÍÍÍT T T TùT T T T TùTùÍÍÍÍÍÍÍÍÍœRÔœ+œœbœ+œbœœ+œœbœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ10 17 10 1117 8 1215 8 11 1 5 11 812 17 1 2 817 10 1117 8 1215 8 11 1 5 11 812 17 1 2 8œ+bœbœbœ+bœœœ+bœœœ+œœœœ+œœnœ+œœbœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœn18 11 1318 10 1316 9 13 1 6 13 913 18 1 3 918 11 1318 1 0 1316 9 13 16 13 913 18 1 3 9œ+œœbœ+œbœœ+œœbœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœ17 1 0 1117 8 1 215 8 11 15 11 812 17 1 2 817 10 1117 8 1 215 8 11 15 11 812 17 1 2 8œ+œbœœ+bœbœœ+œœbœ+œœœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœ+œœœ œÓ15 8 1 015 6 1 013 6 9 1 3 9 610 15 10 615 8 1 015 6 1 013 6 9 1 3 9 610 15 10 610 1 0

Page 7

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comq = 1 20Ex.7471044&##fûûûûÍÍÍÍÍÍÍ∑˙T TùTùT T Tù ùÍÍÍÍÍÍÍ&##ûûûûÍÍÍÍÍÍÍ∑T TùTùT T Tù ùÍÍÍÍÍÍÍ&##ûûûûÍÍÍÍÍÍÍ∑T TùTùT T Tù ùÍÍÍÍÍÍÍ&##ûûûûÍÍÍÍÍÍ∑T TùTùT T Tù ùÍÍÍÍÍÍœ+œœœ+œœœ+œ#œœ+œœœ+œœœ+œ#œœœœœœœ#œŒ16 9 11169 1116 81116 8 11 1 6 8 11148 1114 71114 7 11 7œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœœœœœœŒ16 9 11169 1116 71116 7 11 16 7 11147 1114 71114 7 10 7œ+œœœ+œœnœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœœœœœœœŒ16 9 11169 1 016 71016 7 11 16 7 11147 1114 71114 7 10 7œ+nœœnœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+nœœnœnœœœœœ˙15 9 10169 1016 71016 7 10 16 7 11137 1013 71013 7 10 7

Page 8

Nuno Bettencourt’s Hyper-Speed Arpeggios By David Schneider premierguitar.comFast q = 150Ex. 8™™™™™™™™64&##ûf˙ùT TùTùT T TùTùT T TùTùT T TùTùT&##ûûûûû ûûT TùTùT T TùTùT T TùTùT T TùTùTœJœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœ9 16 9 11169 1116 71116 7 11 16 7 11147 1114 71114 7 1016 9 11169 1116 71116 7 11 16 7 11147 1114 71114 7 1 0œ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœœ+œœ12 5 7125 712 4712 4 7 12 4 7104 710 3710 3 714 7 9147 914 6914 6 9 14 6 9126 912 5912 5 9